ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط

 امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های

 فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها ، شناسه دامنه های ایرنیک

 پیشنهادات

پیشنهاد ها و انتقاد های شما

 بخش موارد اورژانس

موارد فقط مربوط به غیر قابل دسترس بودن سرویس